Beperkte privacyverklaring:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door AKademy dansstudio, Oostakker 1, 2280 Vorselaar voor hun ledenbeheer, de organisatie van hun activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze werking. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken voor deze doeleinden, volstaat het om dat mee te delen aan info@akademy-dansstudio.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, ze verbeteren, ze laten wissen of vragen om deze over te dragen.

Uitgebreide privacyverklaring voor website

Als AKademy dansstudio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contact gegevens :

AKademy dansstudio
Zetel : Oostakker 1, 2280 Vorselaar
E-mailadres: info@akademy-dansstudio.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door AKademy dansstudio verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van AKademy dansstudio
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Gegevens Danser: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum
 • Gegevens Ouders / Voogd: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • Het verzorgen van een internetomgeving
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Sponsorships

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv in het kader van en politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AKademy dansstudio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van wat wettelijk is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens AKademy dansstudio van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatige onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via info@akademy-dansstudio.be kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vermelde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

AKademy dansstudio kan de privacyverklaring steeds wijzigen.